Vandkrisen

Vi har brug for rent drikkevand, hvis menneskeheden skal overleve

På trods af, at kun 0,014% af al vand på Jord er ferskt og let tilgængeligt (resten er 97% procent havvand og lidt under 3% procent er svært tilgængeligt ferskvand), er der teknisk set nok til, at menneskeheden kan klare sig. Problemet er blot, at vandressourcerne er meget ulige fordelt (en fordeling, der kun bliver mere og mere ulige som følge af klimaforandringerne). Det resulterer i nogle meget, meget våde geografiske områder, og andre steder nogle meget, meget tørre geografiske områder. Sammenlægger vi det med, at der over de seneste årtier er sket en kraftig stigning i efterspørgslen efter ferskvand fra industriens side, er det ikke underligt, at menneskeheden lige nu befinder sig midt i en decideret vandkrise. Faktisk forventes efterspørgslen på vand at overgå den reelle vandforsyning med 40 procent i 2030. Hvis altså den nuværende tendens fortsætter.

Man taler om egentlig vandmangel, hvis der er for lidt ferskvandsressourcer til at dække det omkringliggende behov. Der opleves mangel på vand på alle kontinenter, og denne mangel blev i 2015 kategoriseret som den største globale sundhedsrisiko i det kommende årti. I 2016 var vandmangel på tredjepladsen. Det opfattes som vandmangel, når et af følgende scenarier forekommer:

  1. Det udtrykte behov for ferskvand kan kun delvist eller slet ikke imødekommes
  2. Der opstår økonomisk konkurrence om vand
  3. Der opstår stridigheder om vand
  4. Grundvandet forsvinder
  5. Indflydelsen af den nedsatte mængde af vand får negativ indvirkning på miljøet.

En tredjedel af menneskeheden (omkring 2 milliarder mennesker i alt) lever med alvorlig vandmangel minimum en måned om året. En halv milliard mennesker oplever alvorlig vandmangel hele året rundt. Halvdelen af verdens største byer oplever mangel på ferskvand.

En fysisk og økonomisk mangelvare

Der er tale om fysisk mangel på vand, når der er for lidt vand i naturen til at møde et givent områdes behov. Rundt regnet en femtedel af verdens befolkning lever på nuværende tidspunkt i områder med fysisk vandmangel. Det kommer til udtryk ved, at der ikke er nok vand til at møde landes eller områdets behov og ved, at økosystemet ikke fungerer optimalt. Tørre områder har selvsagt fysisk vandmangel, men det samme kan faktisk ske på steder, hvor vandet synes at være i overflod, men hvor området kræver mere end hvad der tilkommer. Det kan eksempelvis være, når et område bliver udsat for ekstrem vanding, som forårsager fysisk vandmangel grundet faldende grundvandsniveauer.

Økonomisk vandmangel derimod bliver udløst som følge af en af disse tre faktorer:

En fjerdedel af verdens befolkning bliver i dag påvirket af en økonomisk mangel på vand. Der opstår ofte kritiske udfordringer for fattige samfund uden reel politisk indflydelse, der allerede lever i udtørrede miljøer. I lande, hvor man oplever denne økonomiske mangel på vand, bliver der ofte spekuleret økonomisk i selvsamme.

Er rent drikkevand en menneskeret eller et kommercielt produkt?

Lovgivningen er entydig. FN’s komite for økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder har udarbejdet fem fundamentale kerneegenskaber for adgangen til vand. Blandt disse er nævnt, at ethvert menneske skal være sikret retten og adgangen til nok rent vand til eget brug samt til brug i hjemmet.

Når det kommer til drikkevand, taler vi ’big business’. Flaskevandsindustrien vækster som få andre industrier – behovet er stigende, og den økonomiske gevinst er stor. Internationale drikkevandsvirksomheder køber adgang til grundvandsmagasiner og ferskvandskilder, som de bruger til aftapningsanlæg og som dermed skaber profit på ferskvand. Rent vand, som i udgangspunktet burde være en menneskeret for de lokale, som ofte ikke har råd til at købe vand på flaske. En kæmpe industri som ikke er nemme at konkurrere mod.

Hvorfor bliver der mindre og mindre rent drikkevand?

Der er tre altovervejende årsager til, at mængden af rent drikkevand bliver mindre dag for dag.

Og nu til de gode nyheder

De politiske tiltag for at reducere CO2-udledningen har ikke haft den ønskede effekt, så hvis vi skal løse problemet med det stadigt stigende behov for rent drikkevand, er ny teknologi den eneste vej frem. Den gode nyhed i alt dette er, at et antal nye virksomheder, som WaterStillar, lige nu kæmper for at opfinde og udvikle bæredygtige teknologier, der skal løse (drikke)vandkrisen.

WaterStillar udvikler bæredygtig vandrensning, som der især er behov for i de varme lande. På alle måder mener vi at have et godt bud på fremtidens vandrensning fsva drikkevand. Og dét er tilfældigvis verdens største problem i dag og især i morgen.